Lighthouse QuestManager

QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. Inmiddels wordt QuestManager bij meer dan 100 instellingen en ziekenhuizen wereldwijd ingezet.

afbeelding vrouw op een tablet

Uitkomsten meten en samen beslissen

QuestManager kan door ziekenhuizen, zorg­instel­lingen en professionals op ver­schil­lende gebieden binnen de zorg worden ingezet. Bijvoorbeeld op het gebied van Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Digitale Auto-Anamnese (DAA), Kwaliteits- en klinische regi­stra­ties en Routine Outcome Moni­toring (ROM).

QuestManager bevat een grote diversiteit aan meet- en screenings­instrumenten. Cliënten en patiënten kunnen thuis of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over o.a. de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring van de patiënt. Informatie die input levert voor (wetenschappelijk) onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit.

Alle partijen betrekken

Tijdens de behandeling kan, op elk gewenst moment, een (tussen)meting plaats vinden. Hierdoor is er direct inzicht in het verloop en effect van de behandeling, voor zowel behandelaar als patiënt/cliënt. Dit kan online of door het achteraf invoeren van op papier afgenomen vragenlijsten.

Op basis van de uitkomsten kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Door de uitkomsten te delen met de patiënt/cliënt, bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, wordt deze meer betrokken bij de behandeling. Vragenlijsten kunnen ook afgenomen worden bij betrokkenen, zoals ouders of kinderen.

screenshot van de lighthouse applicatie

Uitgebreide vragenlijstfunctionaliteit

Dankzij een uitgebreide set aan standaard beschik­bare vragen­lijsten biedt QuestManager de moge­lijkheid om op basis van wensen passende meet­momenten in te richten voor het zorg­traject. Van (P)ROMs/PREMs en kwaliteits­regi­stra­ties, tot patiënt­tevreden­heids­onderzoeken (PTO) en de CQI-meting. Er is een biblio­theek met meer dan 400 vragen­lijsten beschikbaar, die aan te vullen is met eigen lijsten.

Op basis van de gehanteerde diagnose of zorgprogramma’s kan QuestManager een suggestie doen voor de af te nemen vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden vervolgens voor de patiënt klaargezet. De patiënt kan de vragen beantwoorden door gebruik te maken van het online patiëntenportaal. De ingevulde vragenlijsten worden direct verwerkt waardoor het resultaat van de meting gelijk beschikbaar is voor de zorgprofessional.

Integraties

Lighthouse koppelt uw huidige registratiesysteem (EPD/ECD/ZIS) met QuestManager. QuestManager maakt het mogelijk de resultaten te delen met andere zorgverleners in de keten. Elke behandelaar heeft op die manier toegang tot de gegevens die voor hem of haar belangrijk zijn om de patiënt van een behandeling te voorzien.

Door het werken met QuestManager zijn voor ons laag­drem­pelige moge­lijk­heden be­schik­baar gekomen om cliënten en betrok­kenen op ver­schil­lende plekken meet­instru­menten te laten invul­len en de resul­taten op een begrijpe­lijke manier visueel te presenteren

Voor ggz-instellingen

Met Lighthouse QuestManager kan de cliënt thuis of bij de instelling één of meerdere online vragen­lijsten invullen, om bijvoorbeeld klachten in kaart te brengen. De uitslag wordt meege­nomen in het behandel­traject. Tijdens de behande­ling kan op elk gewenst moment een nieuwe ROM-meting worden afge­nomen. De cliënt ontvangt een e-mail of sms als de vragen­lijst klaar­staat.

Veranderingen tijdens de behandeling worden ge­visualiseerd in een online dashboard op basis van de uitkomsten. Zowel de behan­delaar als de cliënt krijgen daardoor inzicht in de voortgang en het ver­loop van het behandel­traject. Dankzij de integratie van Quest­Manager kunnen patiënt­gegevens vanuit het EPD in de applicatie worden geladen.

Quest­Manager wordt in een sterk toe­nemend aantal instellingen gebruikt. Klanten komen uit onder andere de versla­vingszorg, forensische psychia­trie en kinder- en jeugd­psychiatrie.

Voor ziekenhuizen

QuestManager maakt het voor zie­ken­huizen mogelijk om één cen­trale applicatie in te zetten voor het uit­vragen en verwerken van uit­komsten­metingen, om zo de zorg voor de patiënt te ver­be­teren. Dit kan zie­kenhuizen helpen een wild­groei aan vragen­lijst­systemen en papieren af­names te voor­komen. Daarnaast is de ver­za­melde data cen­traal be­schikbaar.

Voor, tijdens en na de behan­deling kan de patiënt thuis via het internet of op locatie in het zie­ken­huis PROM of PREM-vragenlijsten invullen. Een behan­delaar ziet in zijn eigen werk­lijst een melding wanneer hij een vragen­lijst moet invullen met betrek­king tot een speci­fieke patiënt.

Een koppeling met het EPD of het patiënten­portaal als onder­steuning van zieken­huis­processen is voor alle specia­lismen een moge­lijk­heid. QuestManager kan geïn­tegreerd worden in de bestaande IT-infra­structuur. Op die manier is alle data beschik­baar voor zorg­profes­sionals vanuit de bestaande, vertrouwde systemen.

Voordelen van QuestManager

  • Snel te gebruiken, dankzij een biblio­theek met meer dan 400 (gevalideerde) vragen­lijsten
  • Webbased, rolgebaseerd en ingericht met het oog op toekomstige ontwikkelingen
  • Behandeling aanpassen tijdens het traject op basis van resultaten
  • Meer tijd voor het gesprek met de patiënt of cliënt
  • Vermindering administratielast
  • Cijfers om beleidsaanbevelingen te doen
  • Database voor wetenschappelijk onderzoek en analyse

Nieuwsgierig geworden naar onze software-oplossingen of expertise? Wilt u meer weten over QuestManager of een demonstratie? Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Wij laten u graag zien wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Contact

Welke data mogen wij voor u inzichtelijk maken?

Wilt u eens kennismaken of een demonstratie van onze software?
Neem dan contact op of plan een gesprek in.

Adres

Tupolevlaan 73

1119 PA Schiphol-Rijk

Route plannen

Bedrijf

Kvk: 88272990

Btw: NL864561271B01

LinkedIn

Gesprek met Lighthouse aanvragen

We komen graag graag bij u langs voor een vrij­blij­vende kennis­ma­king en een demon­stra­tie

Gebruik het onderstaande formulier of mail naar info@lighthouse-software.nl

Voornaam ingevuld
Voer uw naam in s.v.p.
Achternaam ingevuld
Voer uw achternaam in
Organisatie ingevuld
Voer de naam van uw organisatie/bedrijf in s.v.p.
Laat dit veld leeg
e-mailadres goed ingevuld
Voer een geldig e-mailadres in s.v.p.
telefoonnummer goed ingevuld
Voer een 10-cijferig telefoonnummer in s.v.p.

Akkoord met verwerking persoons­gegevens is vereist

Controleer of alle velden juist zijn ingevuld